Ballangen Turlag


BALLANGEN TURLAG

Styret
 
Leder: Arild Olsen
N-leder: Haavard Finn
Styremedlemmer: 
 

Turløypeutvalg:
Anita Ødegaard,  Trond Gustavson,
Inger-Lill Kvandal og Arne Bakke

Kontigent:
Enkeltmedlem:          kr. 200
Husholdning:             kr. 400
Ungdom 13 - 18 år:   kr.   50  

.

Vedtekter for Ballangen Turlag

Ballangen Turlag stiftet 20.02.2013. Vedtektene vedtatt på stiftelsesmøte/årsmøte 20.02.2013.

1. FORMÅL OG VISJON
Ballangen Turlag er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt lag. Lagets formål er å stimulere og legge til rette forholdene for alle grupper av befolkningen til allsidig friluftsliv.
Lagets visjon er: Naturglede for alle!
2. MEDLEMSKAP
Alle kan bli medlem av Ballangen Turlag uavhengig av alder og bosted.
Medlemmer som ikke betaler medlemskontingent blir strøket av medlemsregisteret etter 2 år.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt.
3. VIRKEOMRÅDER
a) Ballangen Turlag har sitt virke i Ballangen kommune.
b) Lagets arbeid kan omfatte:
 • Tilrettelegging, rydding og merking av turruter, stier og veier med overganger, atkomst og parkeringsmuligheter.
 • Tilrettelegging av traseer for funksjonshemmede.
 • Tilrettelegge og arrangere turer og fellesarrangementer.
 • Gjenskape gamle ferdselsveier.
 • Arbeide for å få i stand innretninger for å søke ly ute i utmarka.
4. SAMARBEID
Ballangen Turlag vil søke samarbeid med offentlige etater samt institusjoner, lag og foreninger og andre både i Ballangen kommune og i andre kommuner om saker som fremmer Turlagets formål, visjon og/eller virkeområder. Ballangen Turlag kan således for eksempel støtte grunneiere og andre som har prosjekter i utmark som samsvarer med og bidrar til å fremme Turlagets aktiviteter og formål.
 • beslutning. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende.
 • Dersom noen årsmøtevalgt faller fra før valgperioden utløper, foretar styret nødvendig komplettering.
 • Til å ta seg av særskilte saksområder eller spesielle arrangement eller prosjekt kan styret oppnevne tillitsvalgt(e), utvalg eller komitéer.
 • Lagets tillitsvalgte utenom styret har møterett og talerett, men ikke stemmerett i styremøter. Med tillitsvalgte menes her oppnevnt tillitsvalgt og leder i utvalg, komité eller lignende.
 • Styret fører fortløpende protokoll over de sakene som behandles. Protokollen skal signeres av de som er til stede i møtet.
 • Leder og kasserer gis fullmakt til å disponere lagets midler og bankkonti.
 • Utvalgsledere o.a. kan av styret gis fullmakt til å disponere særskilte konti.

 
 


 
 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar